Iskolánk története


Iskolánk története

A Zimándy Ignác Általános Iskola Törökbálint egyik legszebb épületében működik. Az épületet Zimándy Ignác helyi plébános építtette az 1890-es években saját vagyonából, apácakolostor céljából. Az Isteni szeretet apácáira bízta a falu lányainak nevelését. A francia Notre Dame apácái bentlakásos polgári leányiskolát szerveztek, amely 1928-ig működött. A rend ekkor Körmendre költözött.

A zsámbéki Keresztes Nővérek vették át a zárdát, és az iskola ezután „Mária Oltalma Magyar Királyi Leánynevelő Otthon” néven elemi iskolaként és menhelyként végezte munkáját 1948-ig, a felekezeti iskolák államosításáig. Két írónő is nevelkedett iskolánk falai között: Túri Zsuzsa és Bársony Ottilia. Itt töltött napjaikat műveikben is megemlítik.

Az épületet 1949-ben a honvédség vette birtokába, ahol 1954-ig különböző tiszti továbbképzéseket tartottak. Az 1953/54-es tanév második felében átadták az épületet iskolai, óvodai, bölcsődei célra. A korábbi fiú és lányiskolát egy igazgatóság alá vonták.

A zárdát, 1955-56-ban közel 1 millió forint értékben felújították, s ezzel az akkori Budai járás legnagyobb iskolája lett. 17 tanterem, tornaterem, kultúrterem állt a tanulók rendelkezésére. Az évek során felújították a tantermeket, korszerűsítették a fűtést, ablak és ajtócserék történtek.

1980-ban a Köztársaság téren új iskola épült. Oda költözött az alsó tagozat. Itt egy első osztály és a felső tagozat tanult tovább. 1985-ben az akkori tanács úgy döntött a két épületben működő iskola legyen két önálló intézmény. Az ófaluban működő egykori zárdában ismét elsőtől nyolcadikig tanulhattak a körzet gyermekei.

Ekkor kapta az iskola az 1. számú Általános Iskola nevet.

Az iskola 1991 tavaszán az Önkormányzat hozzájárulásával felvette építtetőjének nevét.

Zimándy Ignác Általános Iskola

A rendszerváltást követő években az iskolaépület évről évre gyarapodott, szépült: hét új tanteremmel, és az iroda helyiségekkel beépült a tetőtér, helyreállították az iskola dísztermét, könyvtárat alakítottak ki az egykori szolgálati lakások helyén. 2000-ben új tornacsarnok épült, 2001-ben díszburkolatos udvar, a névadó szobrával. 2002-ben a volt óvodai szárny tantermeit vették birtokba a diákok és tanárok. Majd a második emelet szolgálati lakásainak helyén kialakított termek és tanári tárgyaló készült el. Az akadálymentesítés során lift, szélesebb ajtók, a mozgássérültek komfortját szolgáló lépcsőfeljárók készültek. Megújult a napközis udvar is.

Jelenleg 13 alsó tagozatos, 14 felső tagozatos és 3 sajátos nevelési igényű, összesen 30 osztály működik az intézményben. A 658 tanuló és 71pedagógus munkáját 5 pedagógiai asszisztens és 2 iskolatitkár segíti.

A néhány évtizede még ódonnak tűnő egykori kolostor mára a legmodernebb pedagógiai munkára alkalmas intézménnyé vált.

Nemzetközi kapcsolataink is egyre szélesebb körűek. Testvériskolánk a Schulverbund Süssen (korábban Johann Georg Fischer Schule) és a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola.

A település német nemzetiségi hagyományainak átörökítése mellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a pedagógia korszerű eszközeivel végezzük a gyerekek tudásának építését, segítsük társadalmi beilleszkedésüket. Iskolánkban a német nemzetiségi nyelv, valamint nemzetiségi nép- és honismeret oktatása folyik. Évfolyamonként, választható irányultságként ezenkívül bevezettük az angol-informatikát. E képzéssel bővítettük a választható idegen nyelvek körét, lehetővé tettük tanulóink számára a számítógépes információszerzés, tárolás, adatfeldolgozás technikájának elsajátítását.

A rohamosan bővülő és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának megváltoztatása. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire vértezik fel magukat az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.

Ezért az iskola 2005 őszétől részt vett a kompetencia alapú oktatásban, ezzel megújítva módszertani kultúránkat.

A 21. századi megváltozott elvárásokhoz igazodva iskolánkban is teret kap az innovatív pedagógiai szemlélet („innovatív iskola”), amelynek keretében tanáraink törekednek a játékosság módszerével, a tanulás élményszerűségét hangsúlyozva átadni a tudást a diákjaiknak. Ezáltal a tanulók önállóbbá válnak, hibáikból is képesek tanulságot levonni, változtatni, új irányokból közelíteni a problémák felé. Saját maguknak jelölnek ki célokat, amit az általuk megtervezett úton-módon érhetnek el.