Bolyai


A 2015/2016-os tanévben iskolánk tanulói létszáma 772 fő volt. Két épületben tanítunk. Az 1-2. évfolyam 3-3 osztálya az Alsó utca 80. szám alatti több mint 100 éves épületben  tanul családias légkörben. A 3-8. évfolyam tanulóival pedig az Erzsébet utcai főépületben foglalkozunk.

Nevelőtestületünket a stabilitás mellett az alkotó légkör, a folyamatos megújulás jellemzi. Önképzéssel és a továbbképzéseken való folyamatos és tervszerű részvétellel ismerkedünk a nevelés-oktatás új feladataival és módszereivel, és munkaközösségi szinten meg is osztjuk egymással tapasztalatainkat. Arra törekszünk, hogy lehetőségeink maximális kiaknázásával olyan körülményeket teremtsünk gyermekeink számára, hogy jól érezzék magukat az iskolában. Legfontosabb pedagógiai feladatnak tekintjük tanulóink teljes személyiségének fejlesztését, valamint korszerű ismereteik, képességeik, készségeik kialakítását és bővítését. Valamennyi gyermekrétegnek: gyengéknek, közepeseknek és a jóknak is egyaránt biztosítjuk a fejlődést. Ennek érdekében számos lehetőséget adunk az iskola tanulói számára. Az általános tantervű osztályaink mellett – névadónkhoz hűen – matematika emelt óraszámú osztályokat működtetünk 5-8. évfolyamon. A nyelvtanulás elősegítésére évfolyamonként egy osztályban magyar-német két tanítási nyelvű oktatást is végzünk. Felső tagozaton az angol nyelv emelt óraszámban folyó tanulási lehetőségét is felkínáljuk diákjainknak. Erősségünk abban rejlik, hogy nemcsak a tehetséges tanulók fejlődési lehetőségeit biztosítjuk, hanem a tanulásban akadályozottak fejlesztése legalább ennyire fontos számunkra. A tanulási nehézségekkel küzdők számára mind alsó, mind pedig felső tagozaton felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat szervezünk. Gyermekvédelmi munkánkban a hivatalos partnerekkel való kapcsolattartáson túl, nagy hangsúlyt fektetünk az érintett diákjaink szüleivel való folyamatos kapcsolattartásra. Ennek a sokrétű kommunikációnak köszönhetően céljainkat, törekvéseinket többnyire sikerül széles körben is elfogadtatni.

Nevelőtestületi kezdeményezésre jött létre a Bolyai János Alapítvány, amely szervezet nagyban segíti iskolánk nevelő-oktató munkáját. 1993-ban hoztuk létre a tanulói Bolyai-díjat, melyet évente egy alkalommal névadónk születésnapján, december 15-én adunk át egy arra érdemes végzős diákunknak. Ugyanezen a napon a nevelőtestület szavazata alapján adjuk át a Bolyai Iskoláért kitüntetést is egy kiemelkedő munkát végző pedagógusnak. Az elmúlt tanévben alapítottuk első igazgatónk emlékére a Muskovits Lászlóné Emlékdíjat. Ezt is minden évben legfeljebb 4 végzős diákunk kaphatja meg.

Az ökoiskola címet 2008 óta viseljük. Minden lehetőséget megragadunk, hogy tanulóinkat a környezettudatos magatartásra neveljük. Ez a tevékenységünk folyamatos, de évente egyszer, Egészségnapon változatos programokkal gazdagítjuk a gyermekek tudását. 2016 tavaszán pályáztunk az Örökös Ökoiskola címre. A pályázatot értékelő bizottság érdemesnek tartott bennünket a cím elnyerésére. A végső döntés 2016 november közepére várható.

 Diákjainknak lehetőséget adunk, hogy beleszóljanak ügyeik intézésébe. Ennek a tevékenységnek a Kisiskolás Tanács és a Diákönkormányzat a koordinátora. Hatékony működésüknek köszönhetően nagyon sok jól sikerült gyermeknapot és farsangi bált élhettünk meg közösen. Diákjaink tehetségének sokszínűségét minden évben a Bolyai Gálán mutatjuk be. Rendkívül fontos számunkra az általános emberi és nemzeti értékek tanulóinkkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása. A nemzeti ünnepeink magas színvonalú, bensőséges megünneplésén túl élő kapcsolatot ápolunk a határon túl élő magyarsággal is. Marosvásárhelyi testvériskolánk a Bolyai Farkas Líceum, ahová rendszeresen ellátogatnak diákjaink, s mi is fogadunk marosvásárhelyi gyermekeket. Hetedikeseink számára minden évben pályázunk a Határtalanul program keretein belül. Immáron negyedik alkalommal sikerült támogatást nyernünk a Bolyaiak nyomdokain című tervezetünkkel. Más kultúrák megismerésére és az idegen nyelvek gyakorlására is lehetőséget teremtünk, hiszen hosszú évek óta cserediák kapcsolatban vagyunk az ausztriai Pram általános iskolájával. Az elmúlt tanévben mi láttuk vendégül osztrák partnereinket, az idén ők fogadnak bennünket.

Utoljára, de nem utolsósorban mindennapi nevelő-oktató munkánk eredményességének ékes bizonyítékai diákjaink  tanulmányi és a sportversenyeken elért kimagasló teljesítményei.

Nagyon büszkék vagyunk a 2015/2016-os tanév 107 kitűnő tanulójára és a 4,2 iskolai tanulmányi átlagunkra. A pályaválasztás terén elmondható, hogy végzett 8.-osaink 85%-a érettségit adó középiskolában tud továbbtanulni. Legtöbbjüket az első helyen megjelölt középiskolába vették fel.